Heliåsmodellen

Naturvetenskap

Ur LGR 22: Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt utbildning. Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former.


På Heliås genomsyrar skolans naturvetenskapliga inriktning alla ämnen genom att lärarna planerar undervisningen efter följande arbetssätt:

Frågeställning: Eleven ställs inför en öppen frågeställning
Hypotes: Tillsammans eller enskilt får eleven fundera på frågeställningen och ställa en hypotes.
Undersökning: Tillsammans eller enskilt gör eleven en undersökning.
Resultat: Eleven redovisar sitt resultat av undersökningen muntligt eller skriftligt.
Reflektion: Eleven gör en reflektion kring resultatet, frågeställningen och hypotesen enskilt, tillsammans med andra elever eller lärare. Ibland kan reflektionen leda till en ny frågeställning som kan undersökas.

Med det naturvetenskapliga arbetssättet följer att vi, inom ramen för den nationella timplanen, prioriterar No-ämnena.

Trygghet

Ur LGR 22: Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang. Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande.

På Heliås möter ni engagerad personal som trivs och samarbetar för alla elevers utveckling och lärande, såväl kunskapsmässigt som socialt.

Tanken om alla människors lika värde genomsyrar hela vår organisation och värdegrundsarbete i våra trygghetsgrupper är ett stående inslag varje vecka. Trygghetsgrupperna leds av klassens mentorer, tillika undervisande lärare. I trygghetsgruppen är fadderträffar återkommande inslag.

Faddergrupper detta läsår är:

Fsk – Åk 3 

Åk 1 – Åk 4 

Åk 2 – Åk 5 

Kvalité

Ur LGR 22: Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag för att välja fortsatt utbildning.

På Heliås möter eleverna ämneslärare redan från årskurs 1. Det innebär att våra undervisande lärare fördjupar sig i just sitt ämne. I de yngre åldrarna undervisar ett fåtal lärare varje klass, medan de äldre eleverna har fler lärare. Varje årskurs har sitt hemklassrum och lärarna förflyttar sig mellan lektionerna.

På skolan finns specialpedagogisk kompetens och skolans elevhälsoteam sammanträder varje månad. I elevhälsoteamet ingår huvudman, rektor, specialpedagog, skolsköterska och skolkurator. Skolpsykolog och skolläkare deltar vid behov.

Ansvar och inflytande

Ur LGR 22: De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. Informationen och formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen.


Vi förväntar oss att elever och vårdnadshavare håller sig uppdaterade om vad som händer på skolan och elevers individuella mål via skolans lärplattformen Haldor. Där läggs även lärarnas planeringar och bedömningar ut för elever och vårdnadshavare att ta del av. Elever i åk f-6  erbjuds två utvecklingssamtal per läsår. På utvecklingssamtalen skriver mentor tillsammans med vårdnadshavare och elever en individuell utvecklingsplan, IUP, som ligger till grund för elevens fortsatta utveckling.

På Heliås har eleverna lektioner som benämns EA. Under dessa lektioner har eleverna möjlighet att arbeta med sina egna individuella utvecklingsmål. Här finns även möjlighet för elever att fördjupa sig eller vidareutvecklas inom olika ämnen.

Vi förväntar oss också att våra elever uppträder enligt skolans regler och förväntningar. Vid överträdelser följer vi vår konsekvenstrappa i enlighet med skolans likabehandlingsplan.

Rulla till toppen