Frånvarorutin Heliås kunskapscentrum

Sammanställning av data

På Heliås sammanställer vi elevernas frånvaro vid fyra tillfällen per läsår. Detta sker vecka 42, vecka 49, vecka 7 och vecka 18.

Elevers samlade frånvaro som överstiger 15 % under aktuell tidsperiod dokumenteras i dokumentet ”Frånvaro”.

Frånvaro som överstiger 15%
Frånvaro som överstiger 15%, upprepad ströfrånvaro (fler än 4 dagar per månad) eller längre tids (mer än en vecka) frånvaro för aktuell tidsperiod hanteras enligt följande steg:

  1. Frånvarokartläggning görs av mentor i samråd med vårdnadshavare. Rektor informeras.
  2. Oroande frånvaro (sådan frånvaro som riskerar att påverka elevens utveckling socialt eller kunskapsmässigt) går vidare till skolans elevhälsoteam, EHT.
  3. EHT samråder med mentor och undervisande lärare om åtgärder (till exempel anpassningar, pedagogisk kartläggning eller åtgärdsprogram).
  4. Mentor och vårdnadshavare upprättar en handlingsplan, inklusive uppföljningsmöte. Uppföljningsmöten sker med två – fyra veckors mellanrum så länge den oroande frånvaron överstiger 15 %. EHT informeras löpande.

Fånvaro som överstiger 25%

Frånvaro som är av betydande omfattning (över 25%) eller om åtgärderna/handlingsplanen inte ger önskat resultat.

  1. Om insatserna i handlingsplanen inte gett önskad effekt efter fyra veckor behöver skolan överväga om eleven situation skulle vara hjälpt av externa insatser via exempelvis Barn och ungdomsentrén, Barn och ungdomspsykiatrin (BUP) eller hemkommunens socialtjänst. Detta sker i samråd med EHT.
  2. Skolans insatser (t.ex. extra anpassningar, elevspecifika åtgärder) fortsätter som beslutats i handlingsplan.
Rulla till toppen