Kvalitetsarbete

På Heliås skola vill vi hela tiden förbättra oss! Därför är kvalitetsarbetet en naturlig del av vår vardag.

Läsårsenkäten är en viktig grund i vårt systematiska kvalitetsarbete. Genom denna låter vi årligen elever och vårdnadshavare utvärdera vår verksamhet. Resultaten utvärderas och analyseras sedan i arbetslagen. Föregående års mål följs upp, nya utvecklingsområden identifieras och en plan för att uppfylla dessa utformas. Vi har också etablerade rutiner i våra ämneslag för kontinuerlig analys, utvärdering och uppföljning av undervisning och studieresultat.

Här är en visuell översikt av vårt systematiska kvalitetsarbete under läsåret

Rulla till toppen