Trygghetsarbete

Trygghet är ett av skolans ledord. Heliås ska vara en skola där alla känner sig trygga och uppskattade.

Skolans likabehandlingsplan beskriver hur skolan ska arbeta främjande, förebyggande, upptäckande och åtgärdande i frågor om diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Vi vill skapa en trygg miljö och förstärka respekten för allas lika värde, avvärja risker för diskriminering, trakasserier och kränkande behandlking för att få en god lärandemiljö.

Det råder absolut förbud för mot alla former av kränkningar, diskriminering och trakasserier mot såväl elever som personal på vår skola. All personal inom Heliås har handlingsplikt och skyldighet att utreda och vidta åtgärder vid behov.

Våra elever är delaktiga i likabehandlingsarbetet för en trygg skola utan diskriminering och trakasserier genom att de involveras i att hålla vår likabehandlingsplan levande.  Innan elevrådsmöte tillsammans med rektor har elevrådsrepresentanterna mentorsråd i sin mentorsgrupp där eleverna ger förslag och informerar om tagna beslut.

Planen tas upp med eleverna i början på varje termin, vid två likabehandlingsdagar per år samt vid trygghetsgrupperna varje vecka. Vårdnadshavare får information om planen vid inskolningssamtal och via Haldor. Likabehandlingsplanen finns även tillgänglig här!

Elevhälsoteamet utvärderar likabehandlingsarbetet med stöd i elev- och föräldraenkäten. Vid läsårets slut tar lärare och elever (via elevrådet) del av kartläggningen och tar därefter beslut om vilka främjande och förebyggande aktiviteter som nästa likabehandlingsplan ska lägga fokus på. 

Heliås trivselregler

“Ta hand om dig själv, ta hand om andra, ta hand om denna plats”.

Detta tar du med dig överallt – vart du än går ansvarar du över dig själv, din kamrat och den plats du är på.

 • Du är en bra kamrat som varken slåss eller retas och visar respekt inför allas lika värde och tar hänsyn till alla som vistas på skolan. 
 • Du använder dig av ett positivt och vårdat språk, dvs. du använder inte fula ord, svordomar, nedvärderande och kränkande ord och uttryck.
 • Du berättar för en vuxen om du ser/får reda på att någon blir illa behandlad.
 • Du är rädd om och tar god hand om skolans egendom och utrustning.
 • Du kommer förberedd och i tid till lektionerna. Du har med dig det material som behövs.
 • Du använder undervisningstiden till skolarbete och arbetar på lektionerna på ett sätt som inte stör dina kamrater.
 • Du använder inte mobiltelefon under skoldagen och inte inom skolans område.
 • Du är aktsam om skolans miljö. T ex kastar du ditt skräp i skolans papperskorgar. Detta gäller både inomhus och utomhus.
 • Du kastar inte snöbollar, stenar eller annat som kan vara farligt.
 • Du tar alltid av uteskor, ytterkläder och huvudbonad när du är inomhus.
 • Skolan ansvarar inte för skada eller förlust av privata saker som tas med till skolans område.

Om reglerna inte följs får det konsekvenser enligt vår konsekvenstrappa, se nedan.

Heliås åtgärdstrappa

Skolans huvuduppdrag är att ge alla elever en grund för att klara framtida studier och yrkesliv. Det handlar om kunskaper och grundläggande värden. För att klara detta måste studiemiljön präglas av ordning, trygghet och studiero. Ett förebyggande arbete är centralt för att skapa de rätta förutsättningarna. När ordningen är störd behövs möjligheter att ingripa. Reglerna för dessa befogenheter har tydliggjorts. Reglerna ska utarbetas under medverkan av eleverna. Rektorn beslutar om ordningsreglerna (Skollagen, 5 kap, 5§). Åtgärderna ska stå i rimlig proportion till sitt syfte och vidtas med hänsyn till elevens bästa. Lärarna har alltid skyldighet att ingripa för att hindra att elever skadar andra personer eller egendom eller själva blir utsatta för skada. Syftet med åtgärderna är att förbättra elevens beteende. Skolans förhållningssätt är av stor betydelse. Disciplinära åtgärder ska inte användas för att straffa eleven utan syftet är att förbättra elevens beteende. Om vidtagna åtgärder inte har önskad effekt tas nästa steg i åtgärdstrappan.

Rulla till toppen