Arbetssätt

Heliås är en naturvetenskaplig fristående grundskola för elever från förskoleklass till och med År 9

Skolan är sedan januari 2011 NTA-kvalificerad vilket innebär ett samarbete med Kungliga vetenskapsakademien och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien och kommuner och fristående skolor runt om i Sverige.

Vårt naturvetenskapliga arbetssätt ska genomsyra alla ämnen genom:


• Frågeställning. Eleven ställs inför en öppen frågeställning.
• Hypotes. Tillsammans eller enskilt får eleven fundera på frågeställningen och ställa en hypotes.
• Undersökning. Tillsammans eller enskilt gör eleven en undersökning.
• Resultat. Eleven redovisar sitt resultat av undersökningen muntligt eller skriftligt.
• Reflektion. Eleven gör en reflektion kring resultatet, frågeställningen och hypotesen enskilt, tillsammans med andra elever eller lärare. Ibland kan reflektionen leda till en ny frågeställning som kan undersökas.

Genom åldersblandade mentorsgrupper kan vi se att vi ger eleverna trygghet och ett socialt sammanhang.

Loggboken är ett viktigt redskap där eleverna successivt får lära sig att ta eget ansvar.

I loggboken planerar, utvärderar och reflekterar eleven kring skolarbetet. I loggboken har eleven:
• Information om kommande aktiviteter.
• Datum för inlämning av läxor och prov.
• Feedback från undervisande ämneslärare.
• Mål för olika arbetsområden.
• IUP (Indivuell Utvecklingplan).


Ansök till Heliås

Vill du att dina barn ska få en utbildning där de har möjlighet att välja sin framtid?

Ansök till Heliås Svartvik

Facebook

Läs mer om oss på Facebook.

Heliås Svartvik Facebook

Länkar till elevsidor

Fritids Förskoleklass Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 Årskurs 4 Årskurs 5,6

© Heliås Svartvik 2021
Skapad av Owre.se